Lestrimelitta head
Dasyhalonia dorsal T6 Dasyhalonia metasomal Monoeca Tapinotaspis leg setae
Trophocleptria torax, dorsal view Pseudaugochlora metasoma apex Agapostemon propodeum, posterior Hypanthidium propodeum, dorsal view
Diptera